Corona Virus : Mededeling KBDB

Hallo iedereen,

de voorzitter van de nationale raad heeft een nieuwe mail geschreven naar de maatschappijen.

In de mail staat kort uitgelegd :

Er is nog geen datum waarop de leer en wedvluchten mogen starten?
op 15 april zijn er er een aantal versoepelingen aangekondigd door de federale overheid en de nationale raad van beheer en bestuur wil hier nu op anticiperen want uitzonderlijke situaties en uitzonderlijke beslissingen vergen maatregelen die moeten gevolgd worden.
Ze worden overstelpt met vragen van liefhebbers die hun duiven individueel wil opteren mar deze worden verboden aangezien het een niet essentiële verplaatsing is en zo ook kan gezien worden door de politie. Er word dan ook aangedrongen op de FairPlay, zeg maar de eerlijkheid van de liefhebbers tegenover hun collega-liefhebbers.
Ze hebben ook een dossier samengesteld om hun standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten om binnen korttijd toch individuele oplevingen, gezamenlijke opleervluchten (met inkorven op de maatschappij) en vervolgens toch ook wedstrijden te mogen organiseren. Ze streven er naar om de start van het seizoen voor iedere duivenliefhebber op het zelfde moment te laten starten en de mogelijkheid te bieden om alle duiven van iedere liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand te kunnen laten deelnemen.
er is een crisiscomite Covid 19 opgericht waar iedere provincie vertegenwoordigd word zodat afspraken kunnen gemaakt worden nog voor einde van de beperkingsmaatregelen. De opleervluchten zullen, rekeninghoudend met de uitgevaardigde maatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei vrijwel zeker uitsluitend in België kunnen doorgaan. de verenigingen zin niet verplicht om in te korven. De vereniging neemt zijn eigen beslissing .
de maatregelen die op dat moment verplicht toepasbaar zijn zijn minimum de zelfde als die gehanteerd worden ind de winkels. de maatregelen worden in de mail nog eens opgesomd (zie beneden)

De mail van de KBDB :

beste,

ingevolge de uitbraak van de coronacrisis werd de start van het sportseizoen 2020 uitgesteld. We tasten nog steeds in het ongewisse voor wat betreft de datum waarop de leer – en wedvluchten zullen kunnen aanvangen.

rekeninghoudend met het feit dat er op 15/04/2020 toch enkele versoepelingen werden aangekondigd door de federale overheid willen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hierop reeds nu anticiperen. Weet dat uitzonderlijke situaties ook uitzonderlijke beslissingen en maatregelen vergen.

U zult begrijpen dat wij overstelpt worden met vragen van liefhebbers die hun duiven individueel willen opleren, hetgeen begrijpelijk is. Actueel worden deze VERBODEN Aangezien het individueel opleren NIET onder een “essentiële” verplaatsing kan worden gecatalogeerd.
Zoals u reeds zult hebben kunnen lezen op onze website en onze Facebookpagina wordt er meermaals bij de liefhebbers aangedrongen om hun duiven NIET individueel te gaan opleren en de KBDB rekent dan ook op de “FairPlay” van hun liefhebbers ten overstaan van andere collega-duivenliefhebbers.

de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een dossier samen gesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd toch individuele opleringen, gezamenlijke opleervluchten (in te koren in de verenigingen) en vervolgens wedvluchten te mogen organiseren. De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber an dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen.

dit is dan ook de reden waarom wij nu al contact met jullie opnemen om, in de mate van het mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen. Indien de toelating wort verleed om te mogen inkorven in de lokalen zal er worden opgestart met opleervluchten.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een crisiscomite “Covid-19” opgericht, waar in iedere provincie word vertegenwoordigd, zodat de afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de bewerkingsmaatregelen. De opleervluchten zullen, rekening houdend met de uitgevaardigde bewerkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd. De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om in te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing.

De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorivngslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

aan welke maatregelen werd er reeds aandacht voor wat betreft :

 • de opleervluchten
 • voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een cafe zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafes en restaurants een van de laatste hun deuren kunnen/mogen openen.
 • Inkorven per liefhebber en op afspraak. de liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.
 • Maximum 2 inkorvingrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen te kunnen garanderen.
 • rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient men tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de ouoduste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)
 • de liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
 • aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden
 • 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.
 • het formulier, verplichtend in te vullen dor de vereniging, met vermelding van het nummer/de nummers van de loodjes/verzegelingsstrips, dient in de vereniging te worden bewaard ipv meegegeven te worden met de vervoerder.
 • het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.
 • te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging :
  – plastieken handschoenen
  – alcoholgel voor het ontsmetten van de handen
  – mondmaskers
 • Paramyxformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging
 • het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder
 • plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en meer inlichten verstrekken begin volgende week
 • het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in de horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.
 • de wedvluchten
 • de voorwaden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst dor de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor de wedvluchten worden gerespecteerd.
 • het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving
 • voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

U zult begrijpen dat onze leden-duivenliefhebbers tot een risicogroep behoren gezien hun leeftijd. Daarom dat er nu reeds wordt gedacht om zowel de liefhebbers als de vrijwilligers van de inkorvingslokalen, zoveel as mogelijk te beschermen.

gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen.

Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke oplevingen evenals wedvluchten VERBODEN.

verdere info volgt via het crisiscomite “Covid 19” van de KBDB.

voorstellen, adviezen en opmerkingen zijn steeds welkom en dit in het belang van onze liefhebbers, onze vrijwilligers in de vereniging en onze duiven.

bijgevoegd vind u een affiche met instructies dewelke in acht dienen te worden genomen door de liefhebbers en het/de aanwezige bestuurslid/bestuursleden van uw vereniging met verzoek deze uit te hangen in uw lokaal.

met vriendelijke groeten,
voor de leden van de NRBB
nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Wanneer wij meer info hebben van de KBDB zullen wij dit zoals altijd posten via onze website en via de Facebookpagina.

mvg,

het bestuur

volg en like ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *